Thursday, 26/11/2020 - 10:34|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KHÁNH SƠN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020

 

Thực hiện Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Sơn về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Khánh Sơn năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Khánh Sơn báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

          I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1. Xây dựng kế hoạch

Thực hiện Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Sơn Ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Khánh Sơn năm 2020, Phòng GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-GD&ĐT ngày 07/02/2020 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Phòng GD&ĐT Khánh Sơn, trong đó bao gồm 16 nhiệm vụ theo tiến độ chung của UBND huyện và theo chức năng của cơ quan chuyên môn; phân công cụ thể cho từng cán bộ, công chức trong việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

2. Tổ chức chỉ đạo, điều hành

Phòng GD&ĐT đã tổ chức triển khai, quán triệt cho cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các trường trực thuộc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác cải cách hành chính.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, Phòng GD&ĐT thường xuyên tổ chức họp cơ quan triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, rà soát, đánh giá những tồn tại, hạn chế về công tác cải cách hành chính, yêu cầu các cán bộ, công chức tăng cường giải pháp thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

Thực hiện Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 29/4/2020 của Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Sơn về việc tổng kết thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước huyện Khánh Sơn giai đoạn 2011 – 2021 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khánh Sơn báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 và đề xuất nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030 (Báo cáo số 383/BC-GD&ĐT ngày 26/5/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo).

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Phòng GD&ĐT cơ bản đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch đã đề ra.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CCHC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

          1. Công tác cải cách thể chế

Phòng GD&ĐT đã triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật để cán bộ, công chức, viên chức biết và thực hiện đúng pháp luật; nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo được phân công. Cơ quan và các đơn vị trường học đã có những điều chỉnh trong phương pháp giải quyết công việc của người dân đảm bảo đúng thời gian không để phiền hà cho người dân.

Trong quý 06 tháng đầu năm 2020, Phòng GD&ĐT đã kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền đối với các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền. Đã tham mưu cho UBND huyện ban hành:

+ Công văn số 137/UBND ngày 05/02/2020 về việc phân công giáo viên thực hiện nhiệm vụ phổ cập, xóa mù chữ tại địa phương;

+ Công văn số 144/UBND ngày 06/02/2020 về việc góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông;

+ Công văn số 173/UBND ngày 12/02/2020 về việc góp ý quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã;

+ Công văn số 202/UBND ngày 18/02/2020 về việc góp ý quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã;

+ Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 20/02/2020 về việc Thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Khánh Sơn;

+ Công văn số 256/UBND ngày 25/02/2020 về việc rà soát, chấn chỉnh, tăng cường quản lý các TTHTCĐ hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững;

+ Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 27/02/2020 về việc Kiểm tra, chấn chỉnh, tăng cường quản lý các Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện;

+ Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 03/03/2020 về việc xây dựng kinh phí mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 phục vụ đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Khánh Sơn;

+ Công văn số 300/UBND ngày 03/03/2020 về việc góp ý tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phổ thông.

+ Công văn số 378/UBND ngày 21/5/2020 về việc báo cáo thực trạng nhà vệ sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1485/BGDĐT-CSVC ngày 29/04/2020; Công văn số 958/SGDĐT-KHTC ngày 11/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Công văn số 912/UBND ngày 21/5/2020 về việc góp ý góp ý dự thảo hướng dẫn một số nội dung về chế độ làm việc, nghỉ hè đối với giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2019 - 2020

Trong quý 06 tháng đầu năm 2020, Phòng GD&ĐT không kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào Tạo.

2. Cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định thuộc thẩm quyền của Phòng GD&ĐT. Cập nhật áp dụng kịp thời đối với các thủ tục hành chính có văn bản điều chỉnh mới của Trung ương, Tỉnh và niêm yết công khai tại bộ phận một cửa của UBND huyện và tại cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 của UBND huyện Khánh Sơn ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020, Phòng GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-GD&ĐT ngày 11/3/2020 về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020. Trong năm 2020, Phòng GD&ĐT đăng ký 01 thủ tục để rà soát, đơn giản hóa.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Phòng GD&ĐT không có kiến nghị, phản ánh của người dân về giải quyết thủ tục hành chính.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

Phòng GD&ĐT đã phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khánh Sơn.

Tính đến thời điểm tháng 5 năm 2020, cơ quan phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện 08 biên chế, 01 hợp đồng chuyên trách và 01 nhân viên hợp đồng Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

4. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thực hiện theo quy định của UBND huyện, phòng GD&ĐT đã bố trí, phân công một công chức phối hợp chặt chẽ với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện trong việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, phòng GD&ĐT đã tiếp nhận và giải quyết sớm hạn 05 hồ sơ thuộc lĩnh vực GD&ĐT, trong đó có 03 hồ sơ mức độ 2 và 02 hồ sơ mức độ 3.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án vị trí việc làm đã được UBND huyện phê duyệt. Thường xuyên quan tâm rà soát, bố trí các vị trí công tác phù hợp với năng lực của từng cán bộ, công chức trong cơ quan.

Tổ chức quán triệt và chỉ đạo thức hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong toàn ngành đúng theo quy trình quy định.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong cơ quan nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc, đảm bảo thực hiện đúng chế độ, chính sách theo các quy định hiện hành, đăng ký chỉ tiêu đào tạo cán bộ hàng năm theo sự phân bổ của UBND huyện.

Hiện tại phòng Giáo dục và Đào tạo có 09/10 cán bộ, công chức, nhân viên có trình độ đại học phù hợp với khung năng lực vị trí việc làm - đạt tỷ lệ 90%; 01/10 cán bộ công chức có trình độ cao cấp chính trị - đạt tỷ lệ 10%, 06/10 cán bộ công chức có trình độ trung cấp chính trị - đạt tỷ lệ 60%, (tính cả cán bộ chuyên trách Hội khuyến học và nhân viên hợp đồng theo NĐ 68/CP).

6. Cải cách tài chính công

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của các cấp về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm kinh phí đối với các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã duy trì thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát chi tiêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Từ đầu năm 2020, cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo đã sửa đổi, bổ sung, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng biên chế, tài sản công, đảm bảo tính thống nhất, minh bạch trong hoạt động thu, chi tài chính, quản lý, sử dụng biên chế, tài sản công của cơ quan.

7. Hiện đại hóa hành chính

Về hạ tầng công nghệ thông tin

Tổng số cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan: 10 người (tính cả nhân viên hợp đồng NĐ 68-CP và cán bộ phụ trách Hội khuyến học của huyện).

Tổng số máy vi tính của cơ quan: 12 máy, tỷ lệ trung bình 01 người/1,1 máy (01 máy chuyên dùng để soạn thảo văn bản mật).

11/12 máy tính trong cơ quan được kết nối mạng Internet tốc độ cao để phục vụ cho nhu cầu giải quyết công việc của cán bộ, công chức (01 máy chuyên dùng để soạn thảo văn bản mật không kết nối mạng Internet).100% máy tính trong cơ quan được trang bị các phần mềm diệt vi rút như (Kaspersky, Antivirus). Cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin được đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Về nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin

100% cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan đều ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc.

Từ đầu năm 2020, Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phân công 01 công chức kiêm nhiệm phụ trách công tác ứng dụng CNTT.

Trình độ về CNTT của cán bộ kiêm nhiệm: Chứng chỉ A tin học.

Phần mềm Quản lý và điều hành văn bản E-office

100% cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan thực hiện tốt việc xử lý và trao đổi văn bản trên hệ thống E-office; việc xử lý văn bản nhanh chóng, khoa học, đúng quy trình quy định.

Tỷ lệ văn bản được trao đổi trên hệ thống E-office trên tổng số văn bản đi/đến: 100%.

Phần mềm một cửa điện tử

Tổng số cán bộ được phân công phối hợp thực hiện tại Bộ phận Một cửa điện tử của UBND huyện: 01 người.

Tổng số cán bộ được phân công phối hợp làm việc tại Bộ phận Một cửa điện tử đã qua đào tạo: 01 người (đã qua tập huấn).

Nhìn chung, Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Các thủ tục hành chính được chỉ đạo giải quyết nhanh chóng, kịp thời, khoa học; 100% thủ tục hành chính được giải quyết sớm hạn quy định.

Thư điện tử

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khánh sơn thực hiện hộp thư điện tử theo tên miền quy định của ngành giáo dục ….ks@khanhhoa.edu.vn.

          II. PHƯƠNG HƯỚNG, nhim v 6 tháng cui năm 2020

          Tăng cường chỉ đạo rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy trong toàn hành theo quy định. Chủ động tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện các quy chế, cơ chế, chính sách, đề án thực hiện thể chế gắn với rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo các Nghi định của Chính phủ và Quyết định của UBND tỉnh.

Tiếp tục rà soát, kiểm soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm giấy tờ, hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết so với văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

Tiếp tục rà soát, công bố công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 tại bộ phận một cửa của UBND huyện, tại cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan; bổ sung cập nhật kịp thời, thường xuyên đối với danh mục và hướng dẫn cụ thể cách thức giao dịch, thực hiện thủ tục cho tổ chức, công dân.

Tiếp tục triển khai các Nghị định của Chính phủ về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; quy định việc áp dụng một số điều của Luật cán bộ, công chức đối với cán bộ; quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước; quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý đạt tiêu chuẩn theo quy định, tăng cường đào tạo bồi dưỡng công chức trong quy hoạch trước khi bổ nhiệm.

Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 71/2014-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cán bộ, công chức trong cơ quan.

Sử dụng có hiệu quả các chức năng trên phần mềm E-office.

Triển khai thực hiện các quy định, quy chế về vận hành và sử dụng Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

Tiếp tục triển khai các phần mềm nghiệp vụ, chuyên ngành, tích hợp với phần mềm một cửa điện tử, thực hiện kết nối, tích hợp với các ứng dụng dùng chung, cơ sở dữ liệu của các cấp.

          Trên đây là tình hình thực hiện công tác cái cách hành chính 6 tháng đầu và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của phòng GD&ĐT khánh Sơn./.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết